10 ઑગસ્ટ, 2015

સુર્યના સફેદ કિરણોના વિભાજનની પ્રક્રીયાના અભ્યાસનો પ્રયોગ ચાર્ટ. SURY NA SAFED KIRANO NA VIBHAJAN NI KRIYA NO ABHYAS.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD