10 ઑગસ્ટ, 2015

ચુમ્બકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય તેનો પ્રયોગ ચાર્ટ. CHUMBAKIY XETRA UTPAN THAY TE JOVU.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD