12 ઑગસ્ટ, 2015

GUJARAT GOVERNMENT WEB LIST.

ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાઓ અને કચેરીઓની વેબસાઇટનું લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો .હવે મોટાભાગની માહિતી જે તે ખાતાની વેબસાઇટ પરથી મળી રહે છે," ડીજીટલ ઇન્ડીયા " ને સાકાર કરવા આવી ઉપયોગી સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીએ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD