10 ઑગસ્ટ, 2015

પદાર્થોની સુવાહકતા અને અવાહકતા નક્કી કરવાનોનો પ્રયોગ ચાર્ટ. PADARTHO NI SUVAHAKTA ANE AVAHAKTA NAKKI KARAVI.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD