9 ઑગસ્ટ, 2015

1-7-2006 TO 1-7-2016 PURSKAR GANTRY. 3% NU SUTRA BIJA ANYA SUTRO BANAVAVA UPAYOGI THASHE. EXCEL FILE DOWNLOAD

તમામ ખાતાના કર્મચારીના મૂળ પગારની ચકાસણી કરવા માટે.
અન્હી પુરસ્કાર ગણત્રી કરવા માટે ગુજરાતી, અંગ્રેજી બન્ને ફોન્ટમા એક્ષલ ફાઇલ મુકવામા આવેલ છે જેમા પુરસ્કારના ૩% ની ગણત્રી સુત્રથી થાય છે તો તમારો ૧૦ વર્ષ સુધીનો પુરસ્કાર ચેક કરી લો.
એક વાર ડાઉનલોડ કરો કાયમ માટે ઉપયોગી.

CLICK HERE.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD