9 ફેબ્રુઆરી, 2015

SCHOOL MA MUKHYA SIXAK A KARVANI THATI VAHIVATI KAMGIRI.


➢ સમગ્ર શાળા સંચાલન,
વહીવટતેમજ S.M.C. રેકર્ડ નિભાવ અને
વિદ્યાર્થીમંડળ રેકર્ડ તેમજ શિક્ષક
લોગબુક અદ્યતનીકરણ
➢ શાળા રોજમેળ,
કન્ટીજન્સી રોજમેળ,
શાળા સ્વચ્છતા રોજમેળ તેમજ
વાઉચર ફાઈલ તૈયાર કરવી
➢ ટી.એમ.૧ અને ટી.એમ.૨ લેખન અને
નિભાવ૪ સમગ્ર પરિક્ષા આયોજન
અને પરિક્ષાઅને પરિણામની તમામ
બાબતો તેમજ તે અંગેનું તમામ
દસ્તાવેજીકરણ
➢ શિક્ષક હાજરી પત્રક માસ મુજબ
તૈયાર કરવુ અને સી.એલ. તેમજ અન્ય
રજા બાબતનો હિસાબ અને
રજા રિપોર્ટ ફાઈલ તૈયાર કરવી
➢ માસિક પત્રક અને તે
બાબતના તમામ એકંદરી પત્રકો
➢ શાળાકીય તમામ પત્રકોનું
કોમ્પ્યુટરાઇજઝેશન
➢ પાઠ્ય પુસ્તક/­­
સ્વાધ્યાયપોથી અને અન્ય
સ્ટેશનરી વિતરણ અને તે
અંગેનો હિસાબ અને તે બાબતનું
દસ્તાવેજીકરણ
➢ ચાલુ અને
શાળા બહારના એલ.સી.ના જી.આર.
નંબર શોધવા,એલ.સી.લખવા તેમજ તે
અંગેનુ તમામ રેકર્ડ નિભાવણી અનેે તેને
નિયમિત અદ્યતન રાખવું
➢ શાળામાં તમામ નવિન પ્રવેશ અને
બીજી શાળામાંથી આવેલ
વિદ્યાર્થી પ્રવેશ બાબત તેમજ
જી.આર.માં નામ ચડાવવા બાબત
➢ ઓડિટ રજીસ્ટરની નિભાવણી અને
તેને નિયમિત અદ્યતન રાખવું
➢ શાળા લાયબ્રેરીની તમામ
બાબતો અદ્યતન રાખવી અને
તેનો બાલ ભોગ્ય અને શિક્ષક ભોગ્ય
ઉપયોગ થાય
તેવા પ્રયત્નો કરવા અને
તેના તમામ રેકર્ડ અને દસ્તાવેજોને
નિયમિત અદ્યતન રાખવા
➢ ઇન્કમટેક્ષની તમામ બાબતો અને
તેઅંગેના તમામ
દસ્તાવેજોની નિભાવણી
➢ દૈનિક આંકડા પત્રક અને તે
બાબતની સંપુર્ણ કામગીરી અને તેને
લગતા દસ્તાવેજોને નિયમિત
અદ્યતન રાખવા
➢ હાઈસ્કુલમાંથી આવતા તમામ
સર્ટીની ખરાઈ કરવાની સંપુર્ણ
કામગીરી
➢ અ.જા.,અ.જ.જા., અસ્વચ્છ
અને ેવિકલાંગ
શિષ્યવૃત્તિની દરખાસ્ત તૈયાર
કરવી અને તે
અંગેની ચુકવણીની કામગીરી કરવી
➢ બક્ષીપંચ
શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્ત તૈયાર
કરવી અને તે
અંગેની ચુકવણીની કામગીરી કરવી
➢ વિચરતી વિમુક્ત જાતિ, આર્થિક
પછાત અને સા.શૈ.પછાત તેમજ
અ.જા.પૈકી અતિ પછાત
શિષ્યવૃત્તિની દરખાસ્ત તૈયાર
કરવી અને તે
અંગેની ચુકવણીની કામગીરી કરવી
➢ લઘુમતિ  શિષ્યવૃત્તિની દરખાસ્ત
તૈયાર કરવી અને તે
અંગેની ચુકવણીની કામગીરી કરવી
➢ સી.આર.સી. મીંટીગ અને અન્ય
તમામ મીંટીગની બેઠક
વ્યવસ્થા બાબતની કામગીરી
➢ બાયસેગ સેટીંગ અને પ્રસારણ ચાલુ
કરવુ તેમજ ટેકનિકલ અને અન્ય
પ્રોદ્યોગિકિ બાબતો તેમજ
ઇલેક્ટ્રિક્લ બાબતની સમસ્યાઓનુ
નિવારણ કામગીરી
➢ પ્રયોગશાળા જાળવણી અને તે
અંગેના તમામ
સાધનોની જાળવણી અને તેબાબતનું
તમામ રેકર્ડ નિભાવણી
➢ મધ્યાહન ભોજન
યોજના વર્ધીબુકમાં નિયમિત
આંકડા પુરાવવા અને માલસામાન
ચકાસવો તેમજ પુરવઠો કાઢી આપવો
➢ ધોરણઃ-૮(આઠ)
પાસના શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર
કાઢી આપવાની કામગીરી
➢ વિદ્યાર્થીઓના શિષ્યવૃતિ/­
ગણવેશ સહાયની ચુકવણી બાબતે બેંક
એકાઉન્ટ ખોલાવવાની કામગીરી
➢ ચુંટણી અંગેની શિક્ષકોની અને
અન્ય માહિતીનું એકત્રીકરણ અને
દસ્તાવેજીકરણ તેમજ ચુંટણી બુથ તૈયાર
કરવાની કામગીરી
➢ તમામ શાળાકીય
કાર્યક્રમો માટે માઈક અને સ્ટેજ
વ્યવસ્થા બાબતની કામગીરી

1 ટિપ્પણી:

  1. આપનો બ્લોગ ખુબજ ઉપયોગી છે.મેં પણ SMC રોજમેળ માટે એક સોફટવેર તૈયાર કરેલ છે જે પ્રાથમિક શાળા માટે સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી ,સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી – એજ્યુકેશન , મુખ્ય શિક્ષક, સી.આર.સી તથા બી.આર.સી, માટે ખુબજ ઉપયોગી છે. એક વખત મુલાકાત લઇ યોગ્ય લાગે તો આપના બ્લોગમાં લિંક આપશો.
    https://shivanischool.wordpress.com

    જવાબ આપોકાઢી નાખો

NOTICE BOARD