10 ઑગસ્ટ, 2015

પ્રિઝમ વડે થતા પ્રકાશના વક્રીભવનના અભ્યાસનો પ્રયોગ ચાર્ટ. PRIZAM VADE THATA PRAKASH NA VAKRIBHAVAN NO ABHYAS

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD