10 ઑગસ્ટ, 2015

બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્રલમ્બાઇ શોધવાનો પ્રયોગ ચાર્ટ. BAHIRGOL LANCE NI KENDRA LAMBAI SHODHAVI

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD