7 ઑગસ્ટ, 2015

HTET - NEW NOTIFICATION : 2015મુખ્ય શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી- એચટાટ :

 • નવું સુધારેલ જાહેરનામું-2015 : (તા. 04/08/2015) :-

  > http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પર ઉમેદવારો માટે HTAT નું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો :

     તા.10/08/2015 બપોરના 02:00 થી  તા.19/08/2015 બપોરના 03:00 કલાક સુધી

  > કમ્પ્યુટરાઇઝ પોસ્ટ ઓફીસમાં ફી સ્વીકારવાનો સમયગાળો :


     તા.10/08/2015 બપોરના 14:00 થી  તા.20/08/2015 સુધી

     (પોસ્ટ ઓફીસના કામકાજના સમય સુધી) (રજાના દિવસો સિવાય).
     તેમજ નેટબેંકીંગ મારફત જાહેરાતના સમયગાળા સુધી.

  > હોલ ટીકીટ (પ્રવેશ પત્ર) ojas ની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરવાનો સમય :

     તા.14/09/2015 બપોરના 02:00 કલાકથી.

  > કસોટીની તારીખ અને સમય :

     તા.20/09/2015  સમય : બપોરે 12:00  થી 02:00.


  સુધારેલ જાહેરનામું : HTAT 2015  -   Click Here .pdf

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD