9 ઑગસ્ટ, 2015

Medical 300 rupiya babat no paripatra date- 3/10/2012

આ ફાઇલ મુકવાનો આશય-
પુરસ્કાર ગણત્રી કરવામા અમુકવાર તકલીફ પડે છે માટે જે મિત્રો સુધી આ ૩%નુ સુત્ર નથી પન્હોચ્યુ તે તમામ મિત્રો સુધી પહોચતુ કરવુ છે.
મોબાઇલમા પણ આ ફાઇલ ઓપન થશે.
મેડીકલ એલાઉન્સ ૧૦૦ રૂપિયાનુ ૩૦૦ રૂપિયા ક્યારથી થયુ તેનો પરીપત

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD