10 સપ્ટેમ્બર, 2014

Gtu 9/9/2014 practical paper

Gtu ccc exam:-9/9/2014 Practical Paper.
1.desktop par tamara seat number nu
folder banavi te folder ni andar
tamara name nu folder banavo
2.Notepade ma tamara computer ma
install thayel koi pan 5 application na
name lakhi te file tamara folder ma
save karo.
www.ashish8678.blogspot.com
3 .paint ma manas no Face doro te file
tamara folder na save karo.
4.word ma ek job aaplication biodata
sathe type karo english or gujarati and
addres bold karo page portrate set
karo.
5.desktop wall paper change karo.
6.outlook ma koi pan 10 Friend na
contect add karo.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD