9 સપ્ટેમ્બર, 2014

CPF ACCOUNT બાબત પરિપત્ર.........

CPF એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોય અને
નોકરીની તે જગ્યા ઉપર રાજીનામું
આપ્યું હોય કે છુટા થયા હોય તો પણ નવું
CPF એકાઉન્ટ ખોલવાના બદલે
જુના એકાઉન્ટમાં જ
નાંણા જમા કરવા બાબત.....

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD