7 સપ્ટેમ્બર, 2014

NEW PROJECT WILL BE ARRIVED



NOW READY FOR NEW PROJECT NAME

"PADHE BHARAT BADHE BHARAT"

AA PROJECT SSA NO SUB PROJECT CHHE JE AKHA DESH MA LAGU PADSE.

AA PROJECT MUKHYATVE DHORAN 1 & 2 PAR VADHU MAHATVANO RAHESHE.

AA PROJECT NA MUKHYA 2 TRACK CHHE..
1-EARLY READING & WRITING WITH COMPREHENSION
2-EARLY MATHEMATICS

AA PROJECT NO MUKHYA GOAL BALAK TENI J BHASHA MA READING,WRITING SKILL MELVE TE CHHE.

AA PROJECT MATE CLASSROOM MA READING CORNER,MY MSG BOARD,POEM CORNER,WORD WALL,AAJ KI BAAT JEVI SUVIDHA UBHI KARASHE.

TEACHER NI YEARLY 95% HAJRI ANE BALAK NI 75% HAJRI FARAJIYAT.

PUPIL TEACHER RATIO 30:1 COMPULSORY

TOTAL WORKING 200 DAYS MATHI 500HR LANG.MATE ANE 300HR MATHS MATE FALAVAVANA RAHESHE.

AA PROJECT NO MUKHYA DHYEY BALAKO SARUAT NA STAGE THI READING,WRITING SKILL MELVI LE TE CHHE.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD