4 સપ્ટેમ્બર, 2014

CCC EXAM Registrations guidelines..

How To Register CCC/CCC+
Instructions
મિત્રો,
હવે CCC/CCC+ ની પરિક્ષા આપવા માટે
ઓનલાઈન CCC/CCC+ Registration કરાવવું
ફરજીયાત છે જે CCC/CCC+ Registration
તા 08-09-2014 રોજ સવારના 11-30 am
થી શરુ થાય છે જેમાં કુલ 10000 જણાનું જ
CCC/CCC+ Registration થવાનું છે
જેમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણ
હોવાથી તમે જરૂરી માહિતીના અભાવે
રહી નાં જતા CCC/CCC+ Registration
ની માહિતી નીચે મુજબ છે.CCC/CCC+
Registration માટે તમે તમારો Mobile No
અને Password સેટ કરવાનું હોય
છેત્યારબાદ નિરાતે
બાકીની માહિતી ભરવાની હોય છે
સૌ પ્રથમ CCC/CCC+ Registration
માટેની વેબ ખોલો .
http://www.ccc .gtu.ac.in/
1 Exam type :both લખવુ
2 NAME OF SECRETARIAT Education
(તમારીકચેરી જે
વિભાગમાં આવતી તેની વિગત લખવુ)
3 NAME OF DEPARTMENTEducation
Department (તમારીકચેરીનુંલખવુ)
4 NAME OF INSTITUTE / OFFICE :
તમારીશાળાકેકચેરીનુંનામલખવુ
5 OFFICE ADDRESS :
તમારીશાળાકેકચેરીનુંસરનામુલખવુ
6 Name & designation of Head of Office ,
Contact Number and Email :
તમારીશાળાકેકચેરીનાવડાનુંનામ,
સંપર્કનંબરઅનેઇમૈલલખવા
7 Name Of Employee: તમારુંનામલખવું
8 Designation : તમારોહોદોલખવો
9 CPF No. /GPF No:CPF કે GPF
No.ધરાવતાહોતોતેનીવિગતલખવી
10 Date of Birth, Age , Sex (Male/Female)
જન્મતારીખ,ઉમંર,જાતિ(પુરૂષકેસ્ત્રી)નીમાહિતીલખવી
11 Marital Status : પરણિત/
અપરણિતકેવિધવા/વિધુરલાગુપડતુલખવુ
12 Date of Joining : 1. In Govt. Service, 2.
Department
નોકરીનીદાખલતારીખઅનેજેતેશાળા/
કચેરીદાખલતારીખલખવી
13 Date of Retirement: Write Retirement
Date. નિવૃતિ તારીખલખવી
14 Address : Write full Address
તમારુંસરનામુંલખવું
15 Weather you are Promoted Higer
Scale :જોતમારીઉચ્ચપગારધોરણ
કેટલાસમયમેળવવાનુછેકે Not Applicable
લાગુપડતુલખવુંહા મિત્રો તમારા પાસપોર્ટ
સાઈટ નો ફોટો અને સહી પણ સ્કેન
કરી તૈયાર રાખજો તે સાઈઝ વધુમાં વધુ 10
kb વધુ નાં હોવી જોઈએ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD