20 સપ્ટેમ્બર, 2014

Bin Sachivalaya Exam Pattern.

✏BINSACHIVALAY CLERK EXAM SYLLABUS.
**બિન સચિવાલય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ**
www.ashish8678.blogspot.com
> ગુજરાતનો ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ-(25 ગુણ).
> ગુજરાતી વ્યાકરણ(25)
> અંગ્રેજી વ્યાકરણ(25)
> ભારત અને ગુજરાતના વર્તમાન બનાવો. ત્થા સામાન્ય વિજ્ઞાન, અને એપ્ટીટયુડ કવોન્ટીટેટીવ (50ગુણ).
> કોમ્પયુટરના પાયાની જાણકારી (25 ગુણ).
> જાહેર વહીવટ અને ભારતનું સંવિધાન.
(50 ગુણ).
-------------------------અગત્યની સૂચના:-
1.) ખોટો જવાબ હશે તો 0.25 ગુણ કપાશે.
2.) કોઈ પણ વિકલ્પ પંસદ ના કરો તો પણ 0.25 ગુણ કપાશે.
3)પરીક્ષા ડીસેમ્બર મહીનામાં યોજવવાની શકયતા રહેશે.
4)પરીક્ષાનો સમય ત્રણ કલાકનો રહશે.
-------------------------
આ વખતે પ્રથમ વખત નવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે. આ વખતે 4 ની જગ્યાએ 5 ઓપ્શન આપવામાં આવશે..
(A)
(B)
(C)
(D)
(E).
"E" ઓપ્શન એ જો તમારે પ્રશ્ર્ન ATTEMPTED ના કરવો હોય તો "E" પંસદ કરવાનો રહેશે. જેનાથી તમને નેગેટીવ માર્કીગ લાગુ પડશે નહીં..
------------------------
BEST OF LUCK. 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD