30 જુલાઈ, 2015

Child Uid vishe......

����Chalo aaje Vidyarthi na Aadhar unique id. No vishe janiye......����

Aapni darek sarkari ane private school ma Abhyash karta std. 1 thi 8 na darek Vidyarthino s.s.a. ni site par ek unique id. No. Create thayelo chhe je 18 aankda no hoy chhe.........

Jem ke
241101043010710008
Chalo janiye k aa 18 aankda su darshave chhe.....
��Ema sau pratham 11 Aankda school no Dies code darshave chhe.....
   Pan aa Dies code atyarni school no nahi....
Pan vidyarthi ni online entry thai hoy tyare je school ma abhyash karto hoy e school no Dies code.....
Uparna example ma 24110104301 shri Dream schooL kantela no Dies code chhe.......
��Tyar pachhi na  2 Aankda vidyarthi na school ma admission nu varsh batave chhe.......
Uparna example ma 07 admission varsh 2007 darshave chhe.......
��Tyar pachhi no 1 Aankdo kumar k kanya chhe te darshave chhe....
  1 for kumar
2  for kanya

��Tyarpachhi na chhella 4 Aankda Vidyarthi na Serial no. Batave chhe.......

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD