5 મે, 2015

STUDENT UID NUMBER JANVA MATE (આધાર ડાયસ નંબર)

વિદ્યાર્થી આધાર ડાયસ નંબર
જાનવા
STUDENT UID NUMBER JANVA

CLICK HERE TO SEE

UPAR IMAGE PRAMANE PAGE KHULASE JEMA
DISTRIC SELECT KARO.BLOCK NAME SELECT
KARO.TYARBAD VILLAGE NAME ,SCHOOL NAME
SELECT KARO
THEN LAST STUDENT NAME NA SEARCH BOX
MA STUDENT NA NAM NO PRATHAM AKSHAR
LAKHO. JEM KE ‘ K ‘ ANE TYAR PACHHI
SEARCH PAR CLICK KARO.Student name ni entry
khulse .jema thi tamare joita student no UID
MALI JASE..

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD