18 મે, 2015

શું આપ આપની CPF કપાત ઓનલાઈન જોવા ઈચ્છો છો તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો.

પગલું - 1 આપને મળેલ PRAN KIT ને
ખોલી તેમાંથી એક બંધ કવર
ખોલો તેમાં ત્રણ પાસવર્ડ નીચે
મુજબ હશે.
1. 12 અંકનો પ્રાણ નંબર
2. I PASSWORD ( Internet Password )
3. T PASSWORD ( Teliphonik Password)
પ્રથમ બે પાસવર્ડ પ્રાણનંબર અને
આઈ પાસવર્ડ બરાબર જુઓ.
પગલું - 2 અહી નીચે દર્શાવેલ
વેબસાઈટ લિંક પર ક્લીક કરો

વેબસાઈટ ઓપન કરવા અહીં ક્લીક
કરો.

પગલું - 3
વેબસાઈટની ડાબી બાજુના
Subscribers
પોપઅપ મેનુમાં User Id
ના ખાનામાં ૧૨અંકનો પગલા 1
માં બતાવેલ પ્રાણ નંબર અને
Password ના ખાનામાંઆઈ પાસવર્ડ
લખી નીચે સબમીટ બટન પર ક્લીક
કરો.
પ્રથમ વખતે ખોલશો તો નીચે I accept
બટન પર ક્લીક કરવાનું કહેશે.
ત્યારબાદ આપનો પાસવર્ડ
બદલવાનું કહેશે. તે માટે
હાલનો (કરંટ) પાસવર્ડ તથા આપજે
ઈચ્છતા હોય તે નવો પાસવર્ડ બે
વાર લખી અન્ય ખાના ભરી ક્લીક
કરો અને ફરી નવેસરથી પ્રાણનંબર
અને આપના નવા પાસવર્ડથી
લોગીન
થાઓ.
પગલું - 4 આપના એકાઉન્ટમાં આપ
બીજા Account Details માં જઈને
Personal
Details,Statements Of Holding ,Statements
Of
Tranaction જોઈ શકો છો તથા પ્રિંટ
કરી શકોછો.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD