28 એપ્રિલ, 2015

HALMA 5 VARSH PURN KARNAR VIDHYASAHAYAK N MALNAR PURA PAGAR NI MAHITI��
PAY BAND :  7510 RS.
GRADE PAY :2400 RS.
---Grade Pay Total--------------
TOTAL       :   9910 RS.
-----------------------
DA (113%) : 11198 RS.
MEDICAL   :     300 RS.
HOME RE.  :     991 RS.
-----------------------
TOTAL       : 22, 399 RS.
-TAX(PR)  :        200 RS.
-G.TAX      :        100 RS.
-----------------------
TOTAL SALARY : 22,099
❕R��♓ED����❕

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD