24 ઑગસ્ટ, 2014

Gtu CCC theory paper solution....

GTU CCC THEORY PAPER
SOLUTION
CCC EXAM IS CONDUCTED IN 2 PART
1st Login with your Seat Num ex.C140.........
CCC Online Theory Test is in TWO Medium
ENGLISH and GUJARATI
WHEN U CLICK LOGIN UR TIME START FOR
1 HOUR
1 THI 50 QUESTION AAVE CHE. KOI PAN
QUESTION TAME ATTEND KARI SAKO CHO,
MUKI SAKO CHO...KOI PAN QUESTION PAR
GAME TAYRE JAI SAKO CHO. AND ANSWER
AAPI SAKO CHO. AND LAST MA TEST PURI
TYARE "FINISH" PAR CLICK KARSO ETLE.
PUCHSE ARE YOUR SURE TAMARE YES
AAPI DEVANU. ANE PACH EK CHECK BOX
AAVE CHE TENA PAR CLICK KARI FINISH
AAPO ETLE THANK YOU LAKHLE SCREEN
AAVE CHE.
ETLE THEORY EXAM OVER.
NOTE:- FINISH BUTTON PAR LAST MA
CLICK AAPVANI. BADHA QUESTION PACHI.
NAHITAR PEHLA THI FINISH THAI JAS.
MARI TEST MA MANE YAD RAHE TETLA
QUESTION AHI MUKU CHU.....
1. DELETE KARELE VASTU KYA STORE
THAY CHE?
ANS. RECYCLE BIN
2.CUT AND COPY KAYA MENU MA AAVE
CHE?
ANS.EDIT
3..GOV .IN .ORG .NIC.IN E SU CHE.
ANS. DOMAIN
4.WEBSITE PAR THI MAHITI MELAVA MATE
SENO UPYOG THAY CHE?
ANS. BROWSER
5. NICHENA MATHI CHAT KYA SOFTWARE
DWARA THAY CHE.
ANS. YAHOO MESSANGER
6.RECYCLE BIN MATHI FILE PACHI LAVAVA
KYO SHORT CUT VAPRAY CHE?
ANS. RESTORE
7.SAUTHI JADPI DATA TRANSFER KAYA
CABLE DWARA THAY CHE?
ANS.
8.WORD MA BOLD KARVA MATE KAI SHORT
CUT KEY USE THAY CHE?
ANS. CTRL +B
9.WINDOW SCREEN NE SU KEHVAMA AAVE
CHE?
ANS. DESKTOP
10. MINIMIZE KARELE FILE KYA BATAVE
CHE?
ANS. TASK BAR
11.SPELLING CHECK KARVA KAI KEY USE
THAY CHE?
ANS. F7
12. MS WORD E SU CHE?
ANS. SOFTWARE
13.C.P.U NE SU KEHVAY CHE?
ANS. CENTRAL PROCESSING UNIT
14. INTERNET NO MALIK KON CHE?
ANS. KOI PAN NAHI
15.WORD MA KOI FILE CLOSE KARVA KAI
SHORT KEY VAPRAY CHE?
ANS. CTRL + W
16.NETWORKING KARVA MATE KAYO
CABLE VAPRAY CHE?
ANS.
17.WORD MA DROP CAB MA MINIMUM
KETLI LINE HOY CHE?
ANS..
18.WORD MA DROP CAB MA MIXIMUM
KETLI LINE HOY CHE?
ANS.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD